DrSvetlana
Šakić Aleksić

Specijalista radiologije

Rođena 23. decembra 1975. godine u Zemunu, gde je završila Osnovnu školu „Goce Delčev“ nakon koje upisuje Srednju medicinsku školu „Nadežda Petrović“, takođe u Zemunu. Školovanje nastavlja na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde stiče zvanje specijaliste radiologije.

Veštine
- Imidžing modaliteti u okviru radiografije, ultrasonografije, kompjuterizovane tomografije i magnetne rezonance
- Obuka za primenu oksigenoterapije, neinvazivne i invazivne mehaničke ventilacije, monitoringa pacijenta, rad sa CPAP, BiLevel, BREAS mašinama.

Stručno iskustvo
- Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd
- Dom zdravlja „Dr Ristić“, Novi Beograd
- Dom zdravlja Grocka
- Gerontološki centar

Volontiranje i stažiranje
- Klinički centar Srbije
- Kliničko-bolnički centar Zemun
- Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć
- Institut za plućne bolesti i tuberkulozu KCS
- Urgentni centar
- Univerzitetska dečja klinika
- Institut za onkologiju i radiologiju

Stručno usavršavanje
2008:Educational Symposium of International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology (ISHNE)
2014: Novi Evropski nacionalni vodiči dobre kliničke prakse; Dobra klinička praksa u kliničkim ispitivanjima; Nova klasifikacija tumora kostiju i mekih tkiva; IV kongres udruzenja za aterosklerozu Srbije sa međunarodnim učešćem.
2015: Moderni antihistaminici u lečenju alergijskih bolesti; Gastrointestinalni trakt - Društvo digestivnih radiologa Srbije; Holangiokarcinom - značaj multimodalnog imidžinga u dijagnostici i stejdžingu.
2016: Škola interventne radiologije – SLD; Nefrološko – urološki konsenzus Srpskog lekarskog društva.
2017: Simpozijum interventne radiologije, Beograd; Škola muskuloskeletne radiologije, Medicinski fakultet Beograd.
2018: Budućnost radiologije - Društvo za magnetno-rezonantni imidžing Srbije; Dijagnostika i tretman pacijenata sa tumorskim promenama u jetri, Klinički centar Srbije.
2019: Simpozijum Dijagnostika i tretman bolesti hepato-bilio-pankreatičnog sistema; Masterclass - Dijagnostika i intervencije RDG, EHO, CT, MR, Klinički centar Srbije; Škola neuroradiologije sa naprednim kursom interventne neuroradiologije; Simpozijum Dijagnostika i tretman tumorskih promena u urinarnom traktu; Međunarodni simpozijum Termalne ablativne tehnike u lečenju tumorskih promena različitih lokaliteta.

Članstvo u profesionalnim udruženjima
- Lekarska komora Srbije
- Srpsko lekarsko društvo
- Udruženje radiologa Srbije
- Udruženje digestivnih radiologa Srbije